Παράλληλη στήριξη 2021-22

A.2. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση «νέας» ή «ανανέωσης»  παράλληλης στήριξης, συνεκπαίδευσης

1. αίτηση του/της γονέα/κηδεμόνα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1), που υποβάλλεται στη σχολική μονάδα στην οποία πρόκειται να φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια κατά το διδακτικό έτος 2021-2022, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής του/της σε αυτήν. Τα αιτήματα υποβάλλονται στις σχολικές μονάδες φοίτησης των μαθητών/τριών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, τις μέρες λειτουργίας τους έως και την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 και εκ νέου από την Τετάρτη 1/9/2021 έως και την Τετάρτη 20/10/2021. Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριων, που πρόκειται να εγγραφούν και να φοιτήσουν στην Α’ Λυκείου κατά το διδακτικό έτος 2021-2022, και για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διαδικασία εγγραφής και οριστικοποίησης της κατανομής τους στην αντίστοιχη σχολική μονάδα (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ), καλούνται να καταθέσουν τα σχετικά αιτήματα ως εξής: ▪ για την Α΄ Λυκείου των ΕΠΑΛ: στη σχολική μονάδα της πρώτης τους επιλογής, όπως αυτή έχει δηλωθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών e-eggrafes, ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις ημερομηνίες που έχουν οριστεί στην παρούσα εγκύκλιο.

 

▪ για την Α΄ Λυκείου των ΓΕΛ: στο ΓΕΛ υπαγωγής τους, με βάση την ταχυδρομική διεύθυνση φοίτησής τους στο Γυμνάσιο (καθ’ υπόδειξη της Διεύθυνσης του Γυμνασίου). ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ανωτέρω οδηγία, αφορά αποκλειστικά στην κατάθεση του αιτήματος για τις στηρίξεις της εν λόγω εγκυκλίου και σε καμία περίπτωση δεν εξασφαλίζει ότι η σχολική μονάδα υποδοχής του αιτήματος θα αποτελέσει και τη σχολική μονάδα φοίτησης του/της μαθητή/τριας. Η σχολική μονάδα στην οποία θα φοιτήσει τελικά ο/η μαθητής/τρια, θα κριθεί από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τις εγγραφές των μαθητών/τριων της Α΄ Λυκείου των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Επισήμανση 1: Δεν εγκρίνονται αιτήματα που αφορούν στον/στην ίδιο/α μαθητή/τρια για περισσότερες στηρίξεις της μίας, της παρούσας εγκυκλίου, για το ίδιο σχολ. έτος.

2. γνωμάτευση του οικείου ΚΕΣΥ ή της ΔΕΔΑ της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σε ισχύ που να καλύπτει το διδακτικό έτος 2021-2022, η οποία προσκομίζεται με την ανωτέρω αίτηση και η οποία εισηγείται-προτείνει παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση του/της μαθητή/τριας και καθορίζει τις αναγκαίες ώρες αυτής 3. βεβαίωση φοίτησης του/της μαθητή/τριας, στην οποία αναγράφεται η τάξη που θα φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια τον Σεπτέμβριο του 2021, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο διαβιβαστικό του/της Διευθυντή/ντριας ή Προϊσταμένου/ης της σχολικής μονάδας προς την οικεία Δ/νση Εκπ/σης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2) 4. παιδαγωγική έκθεση αξιολόγησης για τον/την μαθητή/τρια, είτε υλοποιήθηκε η παράλληλη στήριξη κατά το προηγούμενο σχολικό έτος είτε όχι, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται ανωτέρω 5. ο συνημμένος «ΠΙΝΑΚΑΣ 1», συμπληρωμένος με όλα τα ζητούμενα στοιχεία στα σχετικά πεδία για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (συμπληρώνεται από τις Δ/νσεις Εκπ/σης, ΚΕΣΥ/ΔΕΔΑ Περιφ. Δ/νσεις Εκπ/σης κατά περίπτωση).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αίτημα έγκρισης για παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση το οποίο δεν πληροί τις προϋποθέσεις υποβολής, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα εντός της παρούσης, είτε εξαιτίας εκπρόθεσμης υποβολής του αιτήματος, είτε και εξαιτίας ελλιπούς /λανθασμένου/ή εκπρόθεσμου δικαιολογητικού, τότε αυτό δεν εξετάζεται και θα πρέπει να κατατεθεί εκ νέου κατά την επόμενη φάση υποδοχής αιτημάτων και σε κάθε περίπτωση μέχρι και την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 

Δείτε την εγκύκλιο εδώ

 

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
"Το παιδί είναι μαζί ελπίδα και υπόσχεση για την ανθρωπότητα."-Μ. Μοντεσσόρι