Ειδική αγωγή και Εκπαίδευση

Εκπαίδευση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 Τη δυνατότητα προφορικής εξέτασης έχουν υποψήφιοι  που λόγω της υφιστάμενης φυσικής αδυναμίας τους (δυσλεξία,

δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, φάσμα αυτισμού, κινητική αδυναμία άνω άκρων ή προβλήματα

στην όραση), αδυνατούν να εκφράσουν γραπτά τις γνώσεις τους.

Η εξέτασή τους δεν διαφέρει από την εξέταση των υπόλοιπων υποψηφίων που εξετάζονται γραπτά. Έτσι λοιπόν αυτοί εξετάζονται

στα ίδια θέματα με το ίδιο πρόγραμμα και την ίδια διάρκεια εξέτασης με αυτούς που εξετάζονται γραπτά.

Ειδικά ως προς την συνολική διάρκεια εξέτασης των εξεταζομένων προφορικά, πρέπει να διασαφηνιστεί ότι στη συνολική διάρκεια

της προφορικής εξέτασης συμπεριλαμβάνεται:

Παράλληλη στήριξη 2021-22

A.2. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση «νέας» ή «ανανέωσης»  παράλληλης στήριξης, συνεκπαίδευσης

1. αίτηση του/της γονέα/κηδεμόνα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1), που υποβάλλεται στη σχολική μονάδα στην οποία πρόκειται να φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια κατά το διδακτικό έτος 2021-2022, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής του/της σε αυτήν. Τα αιτήματα υποβάλλονται στις σχολικές μονάδες φοίτησης των μαθητών/τριών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, τις μέρες λειτουργίας τους έως και την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 και εκ νέου από την Τετάρτη 1/9/2021 έως και την Τετάρτη 20/10/2021. Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριων, που πρόκειται να εγγραφούν και να φοιτήσουν στην Α’ Λυκείου κατά το διδακτικό έτος 2021-2022, και για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διαδικασία εγγραφής και οριστικοποίησης της κατανομής τους στην αντίστοιχη σχολική μονάδα (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ), καλούνται να καταθέσουν τα σχετικά αιτήματα ως εξής: ▪ για την Α΄ Λυκείου των ΕΠΑΛ: στη σχολική μονάδα της πρώτης τους επιλογής, όπως αυτή έχει δηλωθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών e-eggrafes, ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις ημερομηνίες που έχουν οριστεί στην παρούσα εγκύκλιο.

Εγκύκλιος διαδικασίας Πανελλαδικών 2020 

Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ έτους 2020. Για την εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που αναφέρονται στο Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199Α ́), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ́) και με το άρθρο 51 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Ά), εφαρμόζονται οι διατάξεις της με αρ. πρωτ. Φ.151/24463/β6/2009 (ΦΕΚ 422 Β’) Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι διατάξεις των με αριθμ.Φ.253/155439/Β6/16-12-2009 (ΦΕΚ 2544 Β ́), Φ.151/2996/Β6/13-1-2010 (ΦΕΚ 55 Β’), και Φ.153/79899/Α5/21-05-2019 Υπουργικών Αποφάσεων όπως και την με αριθμ. Φ.251/ 60473 /Α5/21-5-2020 «Τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων 2020, γραπτών ή προφορικών» ΚΥΑ. 

Προσαρμογή διδακτικών στόχων-Σχολείο για όλους!

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

ΤΣΟΥΜΠΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ, Med

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

 

Ένας παππούς περπατούσε με τον εγγονό του στην παραλία. Ο μικρός σήκωνε κάθε αστερία που συναντούσε και τον έριχνε στην θάλασσα. Ο παππούς ρώτησε τον εγγονό του γιατί το κάνει αυτό, και το παιδί είπε: «Μα αν τους αφήσω εδώ θα ξεραθούν και θα ψοφήσουν. Τους σώζω τη ζωή έτσι.»
Ο παππούς είπε: « Η παραλία είναι ατελείωτη και υπάρχουν εκατομμύρια αστερίες. Αυτό που κάνεις δεν έχει καμιά σημασία».
Το παιδί κοίταξε τον αστερία στο χέρι του, τον πέταξε στο νερό και απάντησε: «Έχει σημασία γι? αυτόν όμως».
Κείμενο:
Gimmot

special needsν. 2817/2000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Αρθρο 1-Σκοπός (παρ. 6-19)

 

 

6. Στα άτομα που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρέχεται ειδική εκπαίδευση, η οποία στο πλαίσιο των σκοπών της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης επιδιώκει ιδιαίτερα:

α) την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους,

 

"Το παιχνίδι είναι η δουλειά του παιδιού".-Μ. Μοντεσσόρι